Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

Vi tar emot barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck i våra skyddade boenden. Varje barn som placeras på Rom och resande kvinnojour, får tillgång till en lugn, trygg miljö att läka
och utvecklas i. För att möjliggöra detta så erbjuder vi en rad olika insatser som är särskilt riktade mot barn och unga 
som har levt i en miljö där de själva utsatts för våld och/eller upplevt våld mot andra familjemedlemmar.
Detta får stora konsekvenser för barns fysiska och psykiska hälsa. Anknytningsproblematik, PTSD, panikångest, koncentrationssvårigheter, oro, underutvecklad kognitiv och känslomässig utveckling och icke åldersadekvata beteendemönster är några exempel på de reaktioner som är vanligt förekommande bland hedersvåldsutsatta barn och unga. Barn som placeras på skyddat boende på grund av hedersrelaterat våld och förtryck behöver bemötas av trygga vuxna med kunskap och erfarenhet om barn och trauma.

Rom och resande kvinnojour erbjuder en trygg plats att landa och växa i!

Skola och förskola

Barnets rätt till skola eller förskola tillvaratas på Rom och Resande kvinnojour. Så fort ett barn placeras hos oss startar vi antagningsprocessen tillsammans med aktuell kommun. När ett barn har antagits till en skola eller förskola görs en särskild säkerhetsplanering för att säkerställa att barnet fortsätter att vara skyddat. Barn i skolålder får stöd i att planera och genomföra skoluppgifter både under tiden de väntar på skolplacering och även efter att de börjat på sin nya skola.